Obwieszczenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

GGG.6825.1.2019                                                                              Ropa, 24.11.2020 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości
niezbędnej w celu komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 1990 r. ze zm.) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego, sporządzono kartę inwentaryzacyjną dla działki nr 143/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Łosie. Karta inwentaryzacyjna jest niezbędna do wydania decyzji przez Wojewodę Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, prawa własności do ww. działki przez Gminę Ropa.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy karta inwentaryzacyjna zostaje wyłożona do publicznego wglądu na okres 30 dni tj. od dnia 24.11.2020 r. do dnia 24.12.2020 r.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 14.

 

 

WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                       (-) Karol Górski