INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

RLIŚ.271.14.2020                                                                             Ropa, dnia 28.12.2020 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: ODBIERANIE TRANSPORT
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2021r. DO 31 GRUDNIA 2021r.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    800.000,00 zł (brutto).

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.  SUEZ Południe Spółka z o.o. ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
        Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

I. CENA:
1) Cena jednostkowa brutto: 1 Mg odpadów zmieszanych - 1.047,60 zł,

2) Cena jednostkowa brutto: 1 Mg odpadów segregowanych - 1.134,00 zł

3) Cena jednostkowa brutto: 1 Mg wielkogabarytowych - 1.306,80 zł

4) Cena jednostkowa brutto: 1 Mg opon - 1.080,00 zł

II.  CZAS REAKCJI w ramach odbioru odpadów gromadzonych we pojemnikach - 8 godzin.

III.  JAKOŚĆ ROZUMIANA JAKO ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
       deklarowana wysokość kary umownej – 500,00 zł.

Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia obejmujący okres od
01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., ponadto zaakceptował warunki płatności
i realizacji zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                                                         WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                                (-) Karol Górski