Ogłoszenie o zamówieniu nr 545937-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.

 

 

Ogłoszenie nr 545937-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

Gmina Ropa: „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
"Rozwój usług opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Uściu Gorlickim i Klimkówce", Numer Projektu: RPMP.09.02.03-12-0476/19. Działanie 9.2. Poddziałanie 9.2.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPOWM), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38-312  Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”.
Numer referencyjny: RLIŚ.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remontowany budynek posiada prostą bryłę formie przecinających się prostopadłościanów z dachem dwuspadowym , częściowe podpiwniczenie , ogólnodostępny poziom parteru oraz poddasze administracyjno socjalne z częścią magazynową przeznaczoną dla pracowników. Wejścia na poziomie parteru z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejącą pochylnię z poziomu tarasu . Forma budynku nie ulega zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje: - wyburzenie fragmentów ścianek działowych, - demontaż ościeżnic drzwiowych i poszerzenie otworów drzwiowych, - rozebranie części okładzin ściennych z płytek i uzupełnienie okładzin, z płytek ceramicznych na zaprawach klejowych, - uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej’ - odnowienia powłok malarskich, - wykonanie części nowych posadzek z płytek gresowych lub paneli podłogowych, - wymianę drzwi wewnętrznych, - poprawę tynków i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III, przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach, - gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi, - uzupełnienie izolacji poziomych posadzek, - obudowy szybów instalacyjnych w systemie suchej zabudowy, - skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone, - demontaż baterii umywalkowych i zmywakowej, - wymiana podejść wodociągowych, podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, - demontaż części istniejącej instalacji elektrycznej, - wymiana i uzupełnienie części istniejących instalacji wewnętrznych, - wymiana opraw oświetleniowych i armatury, - montaż kotła grzewczego, kondensacyjnego z ogrzewaczem wielofunkcyjnym o mocy znamionowej [kW]24, sezonowa efektywność energetyczna ηS [%]88, Klasa B, poziom mocy akustycznej Lwa [dB]50, - efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%]75, klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody A, nominalna moc cieplna 40/30°C [kW] 7,3 - 25,6, nominalna moc cieplna 80/60°C [kW] 7,5 - 24,0. Maksymalna moc dla c.w.u. [kW] 24,0, - wyposażenie łazienek – baterie umywalkowe, prysznicowe, pochwyty dla niepełnosprawnych, uchwyty na papier toaletowy, lustra i upusty podłogowe, - system sygnalizacji do toalet dla os. niepełnosprawnych, - wentylacja nawiewno - wywietrzna z rekuperacją (dostosowanie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45300000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wartości 10% zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności, lecz nie ograniczając się do nich, robót w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji elementów robót budowlanych opisanych w niniejszym zamówieniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-21

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2020-08-21


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: w zakresie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1) Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2), a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50 000 PLN. Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości inwestycji, co najmniej 50.000 złotych netto każda. Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia co do zakresu faktycznie i konkretnie wykonywanego części/elementu prac/robót oraz przedstawienia stosownych dowodów okoliczność tę poświadczających np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków Wykonawcy lub wystawionych przez Wykonawcę faktur. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert względnie wykazu robót budowlanych oraz wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; - dowodów dotyczących robót/usług ujawnionych w wykazie/wykazach, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz dowodów dotyczących usług ujawnionych w wykazie, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie; - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy); Uwaga 2: W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 4) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; Dysponuje wykwalifikowanym personelem – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 r. poz. 2272) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. u. z 2016 r. poz. 65 ze zmianami). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - wykazu osób, które zostały skierowane do realizacji zamówienia wraz, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób (załącznik 5) 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności ekonomicznej lub finansowej oceniany będzie łącznie. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę - złote polskie (PLN) według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7 powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 6 do IDW); 2) Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 i ust. 5 pkt 1). 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym, niż 5 dni): 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach udostępnianych przez podmiot trzeci. 9. Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił: 1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi/roboty, których wskazane zdolności dotyczą; Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.22a ust.5 ustawy Pzp [sytuacja finansowa lub ekonomiczna], odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10 niniejszej IDW w celu weryfikacji czy udostępnione zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu zbadania czy wobec tego podmiotu (podmiot udostępniający) nie zachodzą podstawy wykluczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) [brak podstaw wykluczenia – brak istnienia przesłanek obligatoryjnych i przesłanek fakultatywnych] - Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów; 1) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej IDW; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW; Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów. Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający, na podstawie § 9 ust 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), odstępuje od żądania dokumentów w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec takich podwykonawców. Uwaga 4: Zamawiający zastrzega. iż w oparciu o art. 26 ust 2f ustawy pzp, w przypadku gdy niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3. Stosownie do treści § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1993), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga 1: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 10.3, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga 2: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.3.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga 3: Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 - 10.4 niniejszej IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę, a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) [spełnienie warunków udziału w postępowaniu] Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów; 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Uwaga 1; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW. Uwaga 2: Zamawiający zastrzega. iż w oparciu o art. 26 ust 2f ustawy pzp, w przypadku gdy niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem Nr 1A – Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1A do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 3.000 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz.987 i 1240 ). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; z zastrzeżeniem, że w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum byli wymienieni); b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: a. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b. Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub c. Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 5) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 6) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Gmina Ropa Ropa 733, 38-312 Ropa Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. z dopiskiem: Wadium – „REMONT I PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PO BYŁYM DOMU KULTURY I TURYSTYKI W KLIMKÓWCE W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ZIEMI GORLICKIEJ POPRZEZ STWORZENIE PLACÓWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I CENTRÓW WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH W UŚCIU GORLICKIM I KLIMKÓWCE”. Niezależnie od wymogów określonych w SIWZ, treść dokumentu gwarancji lub poręczenia, nie może przewidywać, że wygaśnięcie gwarancji lub poręczenia następuje wskutek zwrotu gwarantowi lub poręczycielowi oryginału dokumentu przed upływem terminu jego ważności, nie może wprowadzać wymogu posiadania przez Zamawiającego oryginału dokumentu celem realizacji wynikających z niego uprawnień, nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty oryginału dokumentu, a ponadto nie może zawierać jakiegokolwiek innego wymogu, który mógłby uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH