ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania konkurencyjnego pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka” w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

 

 

Ropa, dnia 06 lipca 2020 r.

Nr postępowania RLIŚ.271.7.2020               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania konkurencyjnego pn. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka”
w miejscowości Ropa” w ramach projektu pn. „Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

 

I.             Nazwa i adres Zamawiającego;

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

 

II.            Wskazanie najkorzystniejszej oferty

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana Oferta nr 2, złożona przez oferenta

 

Janusz Grądalski Usługi i Nadzory Budowlane

ul. Cicha 2/5; 38 – 300 Gorlice

 

Cena netto: 17.000,00 zł; Cena brutto: 20.910,00 zł

 

III.          Pozostali oferenci, którzy złożyli ważne oferty

 

Oferta nr 1

Tadeusz Kozioł nadzory budowlane – kosztorysowanie

ul. 11 listopada 57; 38 – 300 Gorlice

Cena netto 20.989,92 zł; Cena brutto 20.989,92 zł  (zwolniony z VAT)

 

Oferta nr 4

WDM Konstrukcje Wojciech Marczyk Projektowanie - Nadzór

ul. Podbielowska 3, 33 – 300 Nowy Sącz

Cena netto: 19.926,43  zł; Cena brutto: 24.509,51 zł

 

IV.          Oferenci, których oferty zostały odrzucone

 

Oferta nr 3

ARKADIS SP. z o.o. M1Sp.k.

ul. Jasielska skr poczt. 2 38 – 120 Czudec

Cena netto: 39.837,78 zł; Cena brutto: 39.837,78 zł (zwolniony z VAT)

Oferta został odrzucona na podstawie:

XXV.1.7).c) Zapytania – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył: c) wyjaśnień, o których mowa w pkt XXIII.2 lub XXIII.4.3).

 

XXIV.4. Zapytania - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu (pkt XXIV.1.1). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Oferent został wezwany do złożenia wyjaśnień dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W terminie wskazanym w wezwaniu Oferent nie złożył żadnych wyjaśnień pozwalających na stwierdzenie spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu. Wobec faktu nie złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień Ofertę należało odrzucić. Brak jednoznacznego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do którego doszło wskutek nie złożenia wyjaśnień skutkuje wykluczeniem Oferenta, a co za tym idzie odrzuceniem Oferty.

 

V.            Ocena ofert, wyniki i uzasadnienie wyboru

Po przeprowadzeniu oceny ofert pod kątem ich zgodności z treścią ogłoszenia dokonano wyliczenia punktacji złożonych ofert:

 

Oferent

Ilość punktów

 

Oferta nr 1

Tadeusz Kozioł nadzory budowlane – kosztorysowanie

81

Oferta nr 2

Janusz Grądalski Usługi i Nadzory Budowlane 

100

Oferta nr 4

WDM Konstrukcje Wojciech Marczyk Projektowanie – Nadzór

85

 

Oferta najkorzystniejsza otrzymała największą ilość punktów tj. 100 pkt.

 

W wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez Janusz Grądalski Usługi i Nadzory Budowlane ul. Cicha 2/5; 38 – 300 Gorlice jest ofertą najkorzystniejszą, spełniając wszystkie warunki zamówienia.

 

 

 

WÓJT GMINY ROPA

      (-) Karol Górski