POLECENIE Nr 2/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

W sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Kraków, 11 marca 2020 r.

POLECENIE Nr 2/2020 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa małopolskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa małopolskiego, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
a) placówkach wsparcia dziennego;
b) centrach integracji społecznej;
c) klubach integracji społecznej;
d) dziennych domach i klubach seniora;
e) środowiskowych domach samopomocy;
f) warsztatach terapii zajęciowej.


Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.