Wynik konkursu

Zarządzenie nr 185/17 Wójta Gminy Ropa z dnia 26 maja 2017 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzonego przez Gminę Ropa w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXII/139/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Uchwałą   XXII/140/16 Rady Gminy Ropa z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zarządzam co następuje:


§1

W oparciu o przedłożoną propozycję komisji konkursowej powołanej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok przyznaję: Fundacji ,,Szlachetne Zdrowie” 38-312 Ropa 578 kwotę 40.900,00 zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej.


§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ropa.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.