Uczymy się aktywnie

Gmina Ropa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2017-2018 realizuje projekt pn. „Uczymy się aktywnie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 209 580,80 PLN, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 1 148 428,80 PLN.

Grupę docelową stanowi 435 uczniów uczących się w 3 szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu Gminy Ropa oraz 46 nauczycieli realizujących to kształcenie.
Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w 2 szkołach podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy wiejskiej Ropa. Cel ten zostanie zrealizowany
w wyniku realizacji następujących zadań:
- doposażenia 3 szkół z terenu Gminy Ropa w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK, wyposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych zajęciowych (wg wytycznych/rekomendacji MEN)
- przygotowania nauczycieli do realizacji zajęć przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz metod eksperymentalnych,
- przeprowadzenia  zajęć dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych
(przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka – kompetencje cyfrowe).