Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy

 
 

„Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy”

 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

 

 


 

Gmina Ropa w 2010 r. złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie: 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa Oś: 7. Infrastruktura ochrony środowiska

 

Projekt po ocenie formalnej i merytorycznej został oceniony pozytywnie, niemniej ze względu na środki  alokowane na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. 

 

Umowa o dofinansowanie projektu na realizację zadania budowy sieci kanalizacyjnej                    i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa została podpisana przez Pana Marka Sowę – Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pana Stanisława Sorysa – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego  oraz Przedstawicieli Gminy Ropa 23 sierpnia 2012r.

 

W ramach projektu przewidziane do realizacji będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

 

Informacje o projekcie

 

Geneza projektu

Aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej na terenie objętym przedmiotowym projektem jest niezadowalający. Gospodarka ściekowa jest nieuregulowana, występuje brak kompleksowych rozwiązań w zakresie sieci kanalizacyjnej, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

W Gminie Ropa z sieci wodociągowej korzysta tylko 14,8 % mieszkańców gminy. Długość obecnej sieci wodociągowej wynosi 7,8 km. Znajduje się ona w całości w miejscowości Łosie i obejmuje w 100 % mieszkańców tej miejscowości. W pozostałych dwóch miejscowościach gminy tj. Ropie i Klimkówce znajdują się ujęcia wody, które zaopatrują w wodę część mieszkańców jednak brak jest tam sieci gminnej wodociągowej.

System kanalizacji jest niewielki. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi tylko 0,7 km                       a podłączone jest do niego tylko w jednej wsi (Klimkówka) 80 osób. Aby uporządkować gospodarkę wodno ściekową celowa jest zatem budowa sieci wodociągowej z miasta Gorlice będącej alternatywą dla istniejących prywatnych ujęć wody. Sieć wodociągowa zwiększy również atrakcyjność terenów w miejscowości Klimkówka przeznaczonych do inwestowania. Ponadto konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej, aby zapewnić do niej dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy. Obecnie mieszkańcy gminy Ropa odprowadzają ścieki bytowo – gospodarcze do bezodpływowych odbiorników (szamba).

Stopień skanalizowania gminy Ropa wynosi zaledwie 1,5 %. Na terenach wiejskich ścieki często przenikają przez nieszczelne szamba do wód gruntowych lub są nielegalnie wylewane na pola i do lasów. Powodem tego jest unikanie przez mieszkańców wysokiego kosztu wywozu ścieków. Taki stan stwarza poważne zagrożenie, szczególnie dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz bezpośrednio dla zdrowia i życia mieszkańców. Dlatego też rozbudowa kanalizacji odprowadzającej ścieki oraz oczyszczalni stanowi jedno        z priorytetowych zadań w regionie. Ponadto infrastruktura jest narzędziem pobudzenia przedsiębiorczości i walki z bezrobociem.

Gmina Ropa w umiejętnym wykorzystaniu walorów przyrodniczych upatruje szansę na swój gospodarczy rozwój. Do realizacji planów związanych z rozwojem gospodarczym, przyciąganiem

turystów atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi niezbędne jest wyposażenie gminy                  w podstawową infrastrukturę techniczną - w tym w szczególności kanalizację i oczyszczalnię ścieków.

Inwestycja jest realizowana bezpośrednio w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Inwestor

spodziewa się także osiągnąć wzrost gospodarczy dzięki zaopatrzeniu ww. miejscowości            w system kanalizacyjny poprzez ułatwienie startu dla przedsiębiorczości oraz przyciągnięciu inwestorów na tereny gminy, a także przyciągnięciu w ten malowniczy zakątek znaczącej liczby turystów.

 

Ogólna definicja zakresu rzeczowego projektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa w gminie Ropa.

Infrastruktura, planowana do budowy obejmuje następujący zakres:

-  sieć kanalizacyjna o długości 15,00 km,

która poprowadzona będzie przez wieś Ropa w oparciu o kolektory główne, kanały boczne oraz rurociągi tłoczne.

-  lokalne przepompownie

Ze względu na konieczność prawidłowego odprowadzania ścieków z terenów topograficznie

trudnych - zaplanowano wybudowanie lokalnych przepompowni, których praca oparta będzie

na wykorzystaniu pomp zatapialnych, zamontowanych w prefabrykowanych obiektach

podziemnych.

- oczyszczalnia ścieków w miejscowości Ropa

 

Lokalizacja projektu.

 

Projekt pt. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy”, którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków zlokalizowany jest w miejscowości Ropa. Miejscowość administracyjnie przynależy do gminy Ropa położonej w zachodniej części powiatu gorlickiego, w województwie małopolskim.

 

Gmina leży w dorzeczu Wisły. Prawie cała gmina leży na obszarze zlewni rzeki Ropy, stanowiącej

dopływ Wisłoki, jedynie częściowo przysiółek Zalesie w Ropie należy do zlewni rzeki Białej Dunajcowej. Głównymi zbiornikami wód powierzchniowych na terenie gminy są: rzeka Ropa ze zbiornikiem wodnym Klimkówka o powierzchni 3,06 km2 oraz jej dopływy - potok Łosianka, Bełczak, Chełmoński.

 

Obszar realizacji projektu to obszar o szczególnych walorach przyrodniczych.

Teren, na którym zlokalizowana będzie inwestycja, jest terenem bardzo istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska i obszarów chronionych ponieważ:

- Planowane przedsięwzięcie projektowane jest na obszarze Natura 2000: Beskid Niski PLB 180002 oraz na potencjalnych obszarach Natura 2000: „Wisłoka z dopływami" i „Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, jak również w sąsiedztwie obszaru Natura 2000: Cerkiew w Łosiu koło Ropy PLH120021

- Na terenie objętym niniejszym projektem znajdują się takie zasoby wody jak wodociąg gminny

i ujęcia wód podziemnych.

 

Gmina Ropa znajduje się w Aglomeracji Ropa zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego

nr 5/06 z dnia 23 stycznia 2006 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ropa.Aglomeracja Ropa (powiat gorlicki) o równoważnej liczbie mieszkańców 6 017 (RLM), z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ropa obejmuje w zakresie terytorialnym Gminy Ropanastępujące miejscowości: Ropa, Łosie, Klimkówka. Planowana lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji zależy od ukształtowania terenu, innej istniejącej infrastruktury, układu zabudowy i szlaków komunikacyjnych. Warunki lokalizacji sieci i urządzeń związanych z budową kanalizacji sanitarnej zostały zawarte i ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla n/w miejscowości.

 

Celem bezpośrednim projektu jest efekt założony dla danego projektu czyli wyposażenie miejscowości Ropa w sieć kanalizacji sanitarnej poprzez budowę 15,00 km sieci oraz budowę oczyszczalni ścieków. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie gminy Ropa, tym samym zostanie osiągnięty cel, którego realizację można precyzyjnie określić za pomocą wskaźników rezultatu projektu, które bezpośrednio przełożą się na potrzeby odbiorców projektu.

W wyniku realizacji celu zostanie osiągnięty wskaźnik rezultatu:

-  Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 1000 osób

-  Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków: 21 900 m3/rok

 


 

Dnia 20.05.2013r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych dla projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy” pomiędzy gminą Ropa a Konsorcjum Firm ZUPH Hażbud  i PUPH Otech.

Przedmiotem umowy jest:

- Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego w szczególności następujących dokumentów odrębnie dla oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej:

a)      projekt budowlany i wykonawczy,

b)      wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

c)  wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wyżej wskazanym zakresie,

d)      uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz poprzedzającymi je opracowaniami bądź ekspertyzami o ile okażą się konieczne;

e)      harmonogram rzeczowo-finansowy robót, dostaw oraz szkoleń.

 

- Zakres robót budowlanych obejmuje prace mające doprowadzić do wybudowania i uruchomienia oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej

a)               w odniesieniu do oczyszczalni ścieków w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych i montażowych wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków oraz wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki i wylot ścieków, drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków wraz ze zjazdem z drogi głównej oraz odtworzeń po robotach budowlanych;

- dostawa i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- wykonanie rozruchu oczyszczalni,

- przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni;

 

 

b)               w odniesieniu do kanalizacji sanitarnej w szczególności:

- wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji,

- wykonanie sieciowych i przydomowych przepompowni ścieków,

- wykonanie przejść pod rzeką Ropa,

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań

 

Obecnie prowadzone są prace projektowe związane z koncepcją sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

 


 

20 grudnia 2013r. uzyskano pozolenia na budowę sieci kanalizacjnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy” dofinasowanego z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie: 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa Oś: 7. Infrastruktura ochrony środowiska

 

W styczniu 2014r. nastapiło przekazanie placu budowy  Konsorcjum Firm ZUPH Hażbud  i PUPH Otech. obecnie trwaja prace budowlane - sieć kanalizacyjne - przysiółki Księże oraz Krzyżówka- Zagórze i prace przy budowie oczyszczalni.

 


 

 

Wójt Gminy Ropa zaprasza mieszkańców gminy Ropa, objętych projektem budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na spotkanie informacyjne w dniu 15.02.2014r. godz. 10.00 - Hala Sportowa przy Gimnazjum w Ropie


Zaproszenie

 


 

 

W dniu 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla mieszkańców wsi Ropa. 

Spotkaniu, w którym wzięła udział liczna grupa mieszkańców przewodniczył Pan Wójt Jan Morańda.

Podczas spotkania przedstawione zostały mieszkańcom informacje zwiazane z  projektem "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Ropy", w ramach którego gmina Ropa uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedstawiono mieszkańcom zasięg projektu. Na pytania związane z pracami budowlanymi informacji udzielali pracownicy gminy oraz przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych Pan Bronisław Żarnowski - Prezes Firmy Hażbud oraz Pan Konrad Zakrzewski.

 

 


 

 

 

W ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzeki Ropy”  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 prowadzone są intensywne prace budowlane. 

W lutym przy budowie oczyszczalni ścieków wykonane zostały prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę w kwietniu wykonano szalowanie, zbrojenie i zalewanie ścian fundamentowych i stropu. Obecnie trwają roboty budowlane związane z murowaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

Od rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących kanalizacji firma Hażbud wykonała prawie 8 km sieci kanalizacyjnej. Zakończono pracę w przysiółkach Zagórze i Księże. Obecnie prace prowadzone są przy drodze powiatowej Ropa –Wysowa i Ropa- Wawrzka. Wykonano także kolektory tłoczne oraz prace ziemne przy przepompowniach.

W ostatnim kwartale odbyły się dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy Ropa dotyczące przedmiotowej inwestycji. Podczas spotkania przedstawione zostały informacje związane z  trwającymi pracami. Na pytania mieszkańców odpowiadali pracownicy urzędu gminy oraz przedstawiciele firmy Hażbud.

 

 

 


 

 

W II kwartale kontynuowano prace związane z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa realizowane w ramach projektu pt. „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI ROPY”.  Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleby.

 

Obecnie prowadzone są intensywne roboty budowlane i montażowe. Został wybudowany budynek oczyszczalni ścieków w stanie zamkniętym. Przystąpiono do prac wykończeniowych i instalacyjno-montażowych technologii oczyszczania ścieków. Na koniec czerwca wykonano ponad 12,5 km sieci kanalizacyjnej. Obecnie wykonywane są prace w centrum miejscowości Ropa. Do wykonania pozostało 2,5 km sieci.

 

Firma Hażbud - wykonawca robót informuje, że  prace porządkowe na posesjach, przez które przebiega kanalizacja prowadzone będą od drugiej połowy lipca oraz w miesiącu sierpniu. 

 

 

 


Podczas miesięcy wakacyjnych trwały intensywne prace budowlane oraz porządkowe. Wykonywane były prace związane z budową ostatnich odcinków sieci w centrum miejscowości Ropa. Prace te ze względu na ścisłą zabudowę w centrum, przejścia przewiertami i przeciskam pod drogami powiatowymi w kierunku Wysowej i Florynki oraz głębokość posadowienia rurociągu, która w najgłębszym miejscu wyniosła blisko 7 metrów były najtrudniejszą fazą budowy sieci. Na oczyszczalni ścieków trwały ostatnie roboty związane z instalacją technologii oczyszczania ścieków oraz prace wykończeniowe. Wykonano wylot ścieków oczyszczonych wraz z umocnieniem, ocieplenie i elewację budynku, zagospodarowano teren wokół oczyszczalni poprzez niwelacje terenu, budowę drogi dojazdowej, placu manewrowego, parkingu, ogrodzenia i nasadzeń zieleni.

 

 


 

 

Wykonawca zadania Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa Konsorcjum Firm Z.U.P.H HAŻBUD oraz P.U.P.H. OTECH na koniec sierpnia zakończył prace na sieci kanalizacji sanitarnej oraz roboty budowlano-montażowe na oczyszczalni ścieków oraz złożył zawiadomienia o gotowości do odbiorów. Powołana komisja odbiorowa dokonała odbiorów prac na sieci i robót budowlano montażowych. Wydana została także decyzja pozwalająca na użytkowanie oczyszczalni ścieków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Obecnie trwa rozruch oczyszczalni ścieków, którego celem jest osiągnięcie wskaźników oczyszczenia ścieków wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Planowane zakończenie realizacji całego zadania to miesiąc październik.

 


30 październiku zakończyła się realizacja największej gminnej inwestycji w roku 2014 polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.  Inwestor gmina Ropa odebrała i przejęła od wykonawcy robót Konsorcjum Firm Z.U.P.H HAŻBUD oraz P.U.P.H. OTECH przedmiot kontraktu.


W wyniku realizacji inwestycji powstała infrastruktura:

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii SBR o przepustowości dobowej 250 m3 z częścią budowlaną umożliwiająca rozbudowę o technologię do przepustowości dobowej 500m3,

- 3 przepompownie ścieków umożliwiające odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię, zlokalizowane w miejscach topograficznie trudnych,

- sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości 15,173 km.

 

Inwestycja realizowana była w ramach projektu „PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W ZLEWNI RZEKI ROPY”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działanie: 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa Oś: 7. Infrastruktura ochrony środowiska.

Wartość inwestycji to kwota 8 939 790,00 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków EFRR to kwota 4 262 741,00 zł.