Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Ropa z dnia 27.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Zarządzenie Nr 82/19
Wójta Gminy Ropa
z dnia 27.11.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ropa nr XI/82/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów nr 209/5 o pow. 2,38 h, położoną w Klimkówce, stanowiącą własność Gminy Ropa na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Ropie na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Ropa
    i Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Ropa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ROPA
  (-) Karol Górski

Załączniki