Zarządzenie Nr 164/21 Wójta Gminy Ropa z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie Nr 164/21
Wójta Gminy Ropa

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę, część nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1799, położoną w Ropie, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznikdo niniejszego zarządzenia.
  2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę, część nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 694/3, położoną w Ropie, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie, a także zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ropa.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY ROPA
   (-) Karol Górski