„Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”

W dniu 3 września 2019 r. Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski podpisał z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

„KARPACKIE BRAMY: MIĘDZY ROPĄ A ZBOROVEM – OCHRONA I ROZWÓJ WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM”

Partner wiodący: Gmina Ropa

Partnerzy projektu:                                                                                                            

Obec Zborov,                                                                                                           

Fundacja „Szlachetne Zdrowie…”,                                                                            

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

„Eleos” - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko – Gorlickiej.

Adresy stron Internet Partnerów projektu:

Obec Zborov: HTTPS://WWW.ZBOROV.SK/

Fundacja „Szlachetne Zdrowie…” HTTP://SZLACHETNEZDROWIE.IAW.PL/

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie HTTP://MSAP.UEK.KRAKOW.PL/INDEX.PHP/PL/

Eleos - Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko    Gorlickiej HTTP://ELEOS.GLADYSZOW.ORG/

 

Opis projektu:

Zadanie ukierunkowane było na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa i Zborov. Zrealizowane działania służyły stworzeniu atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru.

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr dla obsługi ruchu turystycznego oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu.

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizowali następujące zadania:

1.           Restaurację zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov:                           - budynku „Hyblówki” w Ropie,

- piwnic w zabytkowym dworze w Ropie i parku dworskiego,

- kościoła św. Zofii w Zborowie,

- baszty zamkowej na zamku Makowica w Zborowie.

2.           Organizację w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.

3.           Przygotowano i przeprowadzono studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkolenia przygotowujące kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.

4.           Edukację kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.

5.           Przygotowano wirtualny przewodnik po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikację upowszechniającą informacje o dziedzictwie pogranicza polsko - słowackiego.

Realizacji projektu pozwoliła na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.

Prezentujemy informacje o zrealizowanych przez partnerów projektu działaniach:

Gmina Ropa

Inspirując się twórczością Antoniego Hybla, artysty i wynalazcy skrzypiec polskich z duszą skrzydlatą, mieszkającego przed II wojną we wsi Ropa, gmina wybudowała Ośrodek Pracy Twórczej „Hyblówka”. W budynku funkcjonują pracownie artystyczne i rzemieślnicze: lutnictwa, rzeźby i malarstwa. W dolnej kondygnacji budynku znajduje się kuchnia, w której prowadzona jest edukacja kulinarna. Ośrodek jest miejscem, w którym prowadzona działalność kulturalna służy rozwijaniu pasji artystycznych i zainteresowań uzdolnionych mieszkańców regionu pogranicza. W ramach projektu powstał także wirtualny przewodnik po pograniczu polsko słowackim. Jest to informator turystyczny, udostępniony w formie strony Internet, zawierający opisy regionu, w tym atrakcji kulturowych i przyrodniczych oraz tras pieszych i rowerowych Beskidu Niskiego. Informator jest dostępny pod adresem wrotakarpat.pl . W ramach projektu gmina Ropa zrealizowała promocyjne imprezy kulturowe, były to wiosenne kiermasze wielkanocne oraz jesienne jarmarki św. Michała. Podczas tych wydarzeń zaprezentowane zostało lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym rzemiosło i rękodzieło, odbyły się degustacje potraw oraz występy zespołów i artystów. Jarmarki organizowane we współpracy ze Słowakami ze Zborowa posiadają charakter cykliczny i są kontynuowane po zakończeniu realizacji zadania.

Obec Zborov

Zborov to największa wieś w powiecie bardejowskim na Słowacji, położona w malowniczym karpackim krajobrazie, z dominującym na wzgórzu zamkiem. Miejscowość liczy ponad 3500 mieszkańców i jest uważana za naturalne centrum mikroregionu bogatego w dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. W ramach projektu lokalny samorząd z sukcesem zorganizował 4 jarmarki kulturowe, przeprowadził remont kościoła św. Zofii i restaurację wybranych obiektów zamkowych. Kościół św. Zofii to unikatowy obiekt sakralny z XVII w. , który w 1914 r. spłonął, od tego czasu popadając w ruinę. Po ponad stuleciu, w 2021 r. przystąpiono do kompleksowego remontu wnętrza świątyni. W wyniku działalności restauratorskiej narodziła się wielofunkcyjna przestrzeń kulturalna, w której obecnie odbywają się koncerty, wystawy, projekcje filmowe i spektakle. Obiekt stanowi miejsce rozwojowe dla dalszych transgranicznych działań kulturalnych i społecznych. Na zamku Zborov przeprowadzono prace konserwatorskie i budowlane - zainstalowano nową klatkę schodową, odtwarzając jej historyczne położenie i wygląd, ułożono nową ceglaną posadzkę, zabudowano dach z kratownicą i elementami zabezpieczającymi. Dzięki temu zamek zyskał zaplecze do realizacji wydarzeń kulturalno-społecznych. W okresie trwałości projektu samorząd Zborova organizuje w odrestaurowanych zabytkowych obiektach wydarzenia kulturalne, w tym kiermasze z okazji święta Narodzenia Pańskiego i św. Jana.

Fundacja „Szlachetne zdrowie…”

Fundacja od 2003 r. czynnie zajmuje się rewitalizacją zabytkowego zespołu dworskiego w Ropie, promując kulturę, turystykę i zdrowy styl życia. Historia dworu w Ropie liczy ponad 400 lat. W ramach projektu odrestaurowane zostały piwnice dworu oraz park, gdzie znajdują się ekspozycje związane ze środowiskiem naturalnym i rozwojem cywilizacyjnym Karpat. Przygotowana ekspozycja zachęca zwiedzających do podróży w Karpaty i świadomego odkrywania ich walorów. W odrestaurowanych piwnicach dworu stworzono ścieżki tematyczne pozwalające na poznawanie ciekawych zagadnień związanych z obszarem geograficznym, naturalnym i cywilizacyjnym Karpat. Tematami ekspozycji są: woda, sól, kamień, węgiel, kamienie szlachetne, ropa, drzewa, eksploracja natury. Powstało miejsce, które Fundacja udostępnia do prowadzenia działań z zakresu edukacji kulturowej: sale dla spotkań, warsztatów lub koncertów. Przestrzenią ekspozycji jest też rozległy park przylegający do dworu. W nim można zobaczyć autentyczną retortę do wypalania węgla drzewnego, kiwon, szopę z autentycznym wozem maziarskim czy kopię kapliczki z latarnia Łukasiewicza z Gorlic. Park dworski to też miejsce do spacerów w naturze, gdzie zieleń i woda pozwalają na refleksję i odpoczynek. Fundacja zaprasza do miejsca, gdzie odkrywamy skarby natury Karpat.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej

Jednostka jest think-tankiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zajmującym się przede wszystkim zarządzaniem publicznym, samorządem terytorialnym oraz rozwojem lokalnym i regionalnym. Zadanie merytoryczne zrealizowane w projekcie przez MSAP to przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla kadr administracji publicznej i instytucji kultury oraz szkoleń dla przewodników. Na potrzeby studiów oraz szkoleń zostały opracowane autorskie programy dydaktyczne. Za ich przygotowanie odpowiadały interdyscyplinarne zespoły ekspertów specjalizujących się m.in. w ekonomii, administracji publicznej oraz ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W roku akademickim 2020/2021 zrealizowano dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego”. Zajęcia prowadzili wybitni eksperci z Polski i ze Słowacji m. in. z: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Narodowego Urzędu Ochrony Zabytków Słowacji, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie czy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zwieńczeniem toku studiów były seminaria dyplomowe. Seminarzyści przygotowali prace badawcze, będące cennymi studiami przypadków konkretnych problemów pogranicza polsko-słowackiego. Jesienią 2021 r. zrealizowano szkolenia dla przewodników, których głównym założeniem było przybliżyć uczestnikom żywą kulturę pogranicza polsko-słowackiego. Program obejmował wykłady, warsztaty, wizyty studyjne oraz zajęcia terenowe. Program szkoleń obejmował m.in. takie kursy jak: historia i kultura pogranicza, interpretacja dziedzictwa, etnobotanika Karpat, etnografia i obrzędowość, prawne aspekty ochrony przyrody, obserwacje przyrodnicze, sztuka sepulkralna, architektura regionu i religie pogranicza.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej ELEOS

Organizacja jest charytatywną instytucją, która od ponad 10 lat niesie pomoc osobom potrzebującym. Działa na rzecz seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych, prowadząc między innymi ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych i młodzieży, a także warsztat terapii zajęciowej dla 25 osób niepełnosprawnych oraz wiele działań nas rzecz osób potrzebujących pomocy. W ramach projektu ELEOS zorganizował warsztaty edukacji kulturowej po obu stronach granicy, zapoznając uczestników z ginącymi zawodami: zielarstwem, bartnictwem, przetwórstwem domowym, kamieniarstwem, gonciarstwem i dziegciarstwem. Zajęciom towarzyszyła muzyka i śpiewy, a w okresie Świat Bożego Narodzenia wspólne polsko słowackie kolędowanie on-line. W ramach zajęć edukacji kulturowej poprzez sztukę uczestnicy zgłębiali tajniki przetwarzania rodzimych ziół. Oprócz warsztatów i zajęć sportowo-kulturowych uczestnicy wzięli udział w dwóch wycieczkach. 

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu. Realizacji projektu umożliwiła wdrożenie faktycznej współpracy transgranicznej, aktywizującej lokalne społeczności przez przygotowanie rozwojowego produktu turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich.

Rezultaty projektu:

W wyniku realizacji projektu Gmina Ropa osiągnęła następujące produkty:

- zrealizowano 4 działania transgraniczne promujące dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogranicza,

-  zrealizowano 1 nowy transgraniczny e-produkt,

-  zrealizowano modernizację 1 obiektu dziedzictwa kulturowego.

W perspektywie najbliższych lat nastąpi wzrost liczby osób korzystających z przygotowanych w ramach projektu produktów. 

Okres realizacji projektu: od 3 września 2019 r. do 30 czerwca 2022 r.

Wartość projektu: 2 483 907,25  €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 110 345,50  €


Dňa 3. septembra 2019 starosta obce Ropa, pán Karol Górski, podpísal s Ministerstvom investícií a rozvoja zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre projekt s názvom „Karpatské brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“. Projekt je spoločnou iniciatívou miestnych samospráv – poľskej Ropy a slovenského Zborova a s nimi spolupracujúcich partnerských inštitúcií: Nadácie „Szlachetne zdrowie...“, Pravoslávneho strediska milosrdenstva Przemyślsko-Nowosandeckej diecézy „ELEOS” a Ekonomickej univerzity v Krakove.

Adresy webových stránok Projektových partnerov:

Obec Zborov: https://www.zborov.sk/

Nadácia „Szlachetne Zdrowie…” http://szlachetnezdrowie.iaw.pl/

Malopoľská škola verejnej správy Ekonomickej univerzity v Krakove http://msap.uek.krakow.pl/index.php/pl/

Eleos - Pravoslávne stredisko milosrdenstva Przemyślsko-Gorlickej diecézy http://eleos.gladyszow.org/

Obdobie realizácie: od 3. 09. 2019 do 30. 06 2022

Hodnota projektu:  2 483 907,25 EUR

Finančný príspevok z Európskej únie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

Úloha je zameraná na využitie doterajších tradícií a bohatstva poľsko-slovenského pohraničia, obzvlášť územia obcí Ropa a Zborov. Naplánované aktivity slúžia na vytvorenie atraktívneho programu spolupráce, ktorý propaguje kultúrne a prírodné bohatstvo poľsko-slovenského pohraničia a multikultúrneho obyvateľstva tejto oblasti, a tým dochádza k sociálnej a hospodárskej aktivizácii tohto územia. V súčasnosti napriek kultúrnemu a prírodnému potenciálu chýba moderná turistická ponuka zohľadňujúca cezhraničný prístup a maximalizáciu využitia zdrojov obidvoch oblastí. Úroveň poznatkov o histórii, lokálnej kultúre a o turistických atrakciách medzi obyvateľmi na oboch stranách hranice je nízka, čo je bariérou v rozvoji.

Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej a hospodárskej atraktivity a oživenie oblasti poľsko-slovenského pohraničia na území obcí Ropa a Zborov vďaka rekonštrukcii historických objektov, príprave zamestnancov a implementácii nástrojov zameraných na spoločnú propagáciu regiónu.

Na dosiahnutie tohto cieľa partneri budú realizovať nižšie uvedené úlohy:

 1. Rekonštrukcia historických budov na území obce Ropa a obce Zborov (rekonštrukcia budovy tzv. Hyblówka a historickej kúrie v Rope a kaplnky a hradnej bašty v Zborove).
 2. Organizácia 4 jarmokov popularizujúcich dedičstvo karpatského pohraničia v Rope a v Zborove.
 3. Príprava a realizácia postgraduálneho štúdia v oblasti riadenia kultúrneho dedičstva a školení pre prípravu turistických sprievodcov na účely cezhraničnej spolupráce.
 4. Kultúrne vzdelávanie prostredníctvom umenia – stretnutia, tvorivé dielne a študijné návštevy pre zdravotne postihnutých z Poľska a zo Slovenska.
 5. Príprava virtuálneho sprievodcu po pohraničí v okolí Ropy a Zborova – aplikácie, ktorá umožní propagovanie dedičstva pohraničia.

Realizácia projektu umožní implementovať program cezhraničnej spolupráce pre aktivovanie miestneho spoločenstva a budovanie rozvojového produktu cestovného ruchu – na úrovni infraštruktúry, riadenia a ľudských zdrojov. Úloha bude realizovaná do augusta 2021.

Tu uvádzame informácie o realizovaných aktivitách:

Prezentujemy informacje o realizowanych działaniach:


ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W JARMARKU ŚWIĘTEGO MICHAŁA W ROPIE


JARMARK ŚWIĘTEGO MICHAŁA 2019


KARPACKIE BRAMY – KONFERENCJA Z PARTNERAMI PROJEKTU

W dniu 29 września 2019r. podczas Jarmarku Św. Michała odbyła się konferencja, w czasie której Wójt Gminy Ropa Pan Karol Górski wraz z Partnerami projektu poinformowali o podpisaniu z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. Projekt stanowi wspólną inicjatywę samorządów lokalnych Ropy i słowackiego Zborowa oraz współpracujących z nimi instytucji partnerskich: Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zadanie ukierunkowane jest na wykorzystanie istniejących tradycji i zasobów pogranicza polsko-słowackiego, szczególnie obszaru gmin Ropa i Zborov. Zaplanowane do realizacji działania służą stworzeniu atrakcyjnego programu współpracy promującego bogactwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego oraz zamieszkującej go wielokulturowej ludności, a tym samym aktywizację społeczną i gospodarczą tego obszaru. Obecnie pomimo istniejącego potencjału kulturowego i przyrodniczego brak jest nowocześnie przygotowanej oferty turystycznej uwzględniającej transgraniczne podejście i maksymalizację wykorzystania zasobów obydwu obszarów. Występuje niski poziom wiedzy o historii, kulturze lokalnej oraz atrakcjach turystycznych wśród mieszkańców po obydwu stronach granicy, co stanowi barierę rozwojową.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu.

Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

 1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
 2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
 4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
 5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

Relacja z konferencji przygotowana przez Telewizję Gorlice


RELACJA Z JARMARKU ŚW. MICHAŁA

Tegoroczny Jarmark św. Michała - organizowany każdego roku z okazji Odpustu św. Michała Archanioła, Patrona Parafii w Ropie,  miał rangę wydarzenia o zasięgu międzynarodowym. Impreza odbyła się na terenie zespołu dworskiego w Ropie z udziałem gości, zespołów i wystawców ze Słowacji, w ramach inauguracji realizacji partnerskiego projektu z Programu Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, projekt "Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko - słowackim". Galeria Gotografii z Jarmarku przygotowana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Ropie.

link do relacji


ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW DO UDZIAŁU W JARMARKU Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W ZBOROWIE NA SŁOWACJI

Gmina Zborov zaprasza wystawców do udziału w Jarmarku, który odbędzie się 1 grudnia 2019r. w Zborowie na Słowacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności twórców ludowych, przedsiębiorców, rękodzielników, Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w jarmarku  i skorzystania z możliwości prezentacji oraz sprzedaży swoich wyrobów. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada 2019r.

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać najpóźniej do 25.11.2019 na adres: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov lub na adres e-mail: info@zborov.sk Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 054/479 83 06

w załączeniu formularz zgloszeniowy dp pobrania

Załączniki

 


JARMARK BOŻONARODZENIOWY W ZBOROWIE

Gmina Zborov wraz z partnerami projektu zaprasza do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 1 grudnia 2019 r. o godzinie 15:00 w Domu Kultury w Zborowie na Słowacji. W programie: prezentacja projektu, występy artystyczne, rynek artykułów i ozdób choinkowych, konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy, degustacja potraw, warsztaty dla dzieci. Inicjatywa realizowana w ramach projektu "Karpackie bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" Program Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska-Słowacja 2019.


JARMARK BOŻONARODZENIOWY W ZBOROWIE – RELACJA

 

Dziękujemy mieszkańcom Gminy Ropa, którzy licznie  wzięli udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, który odbył się 1 grudnia 2019 r. w Domu Kultury w Zborowie na Słowacji. Jarmark rozpoczął się na placu w centrum miejscowości wspólną modlitwą i poświęceniem wieńca adwentowego, następnie w sali tutejszego domu kultury odbyły się występy artystyczne. Na scenie wystąpiły nasze zespoły „Okaryna” i „Ropioczki”, następnie zaprezentowały się zespoły ze Zborowa. Odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy, degustacja potraw, warsztaty dla dzieci. Uczestnicy mogli zakupić pamiątki, stroiki, wieńce i wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze. Inicjatywa została zrealizowana w ramach projektu "Karpackie bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" Program Współpracy Transgranicznej  Interreg V-A Polska-Słowacja 2019.

Relacja filmowy po kliknięciu w link: https://www.gorlice.tv/wiadomosci/408,jarmark-bozonarodzeniowy-w-zborowie-slowacja-na-zywo

galeria fotografii

KARPACKIE BRAMY – SPOTKANIE KONSULTACYJNE

W dniu 18 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”. W spotkaniu wzięła udział pani Renata Bafia – przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego, instytucji zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, pan Stanisław  Pajor - Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wraz z pracownikami oraz przedstawiciele instytucji partnerskich: Obec Zborov, Fundacji "Szlachetne zdrowie...", Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "ELEOS" oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i społeczno-gospodarczej i ożywienie obszaru polsko-słowackiego pogranicza na terenie gmin Ropa i Zborov, poprzez restaurację obiektów zabytkowych, przygotowanie kadr oraz wdrożenie narzędzi wspólnej promocji regionu. Dla osiągnięcia tego celu partnerzy zrealizują następujące zadania:

 1. Restauracja zabytkowych budynków na obszarze Gminy Ropa i Obec Zborov (restauracja budynku tzw. Hyblówki i zabytkowego Dworu w Ropie oraz Kaplicy i Baszty Zamkowej w Zborovie).
 2. Organizacja w Ropie i Zborowie 4 jarmarków popularyzujących dziedzictwo karpackiego pogranicza.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym i szkoleń przygotowujących kadry przewodników turystycznych dla współpracy transgranicznej.
 4. Edukacja kulturowa poprzez sztukę – spotkania, warsztaty i wyjazdy studyjne dla osób niepełnosprawnych z Polski i Słowacji.
 5. Przygotowanie wirtualnego przewodnika po pograniczu ropsko-zborovskim - aplikacji pozwalającej na upowszechnianie dziedzictwa pogranicza.

Realizacji projektu pozwoli na wdrożenie programu współpracy transgranicznej aktywizującego lokalne społeczności i budujące rozwojowy produkt turystyczny - na poziomie infrastrukturalnym, zarządczym i zasobów ludzkich. Zadanie będzie realizowane do sierpnia 2021 roku.

fotogaleria