ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem przy realizacji prac budowlanych, których przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Wykaz inwestycji objętych usługą nadzoru inwestorskiego :

Lp.     Gmina           

    Lipinki
    Moszczenica
    Ropa
    Uście Gorlickie

 

Powyższe inwestycje będą prowadzone w tym samym okresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Termin wykonania zamówienia:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po podpisaniu umowy na Inspektora Nadzoru. Przewiduje się, że czas pracy Inspektora będzie trwał do dnia odbioru robót budowlanych objętych wykazem w pkt. III , plus okres zgłaszania wad, gwarancji jakości i rękojmi wykonania w okresie minimum 36 miesięcy od pełnego zakończenia i rozliczenia robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru i wykonania usługi Inspektora Nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych  (na podstawie umowy zawartej w wyniku oddzielnego postępowania na roboty budowlane).

Planowane zakończenie i rozliczenie kontraktu na roboty budowlane  do 30.09.2019 r.

Przewidywany termin wykonania umowy : zgodnie z terminami realizacji poszczególnych obiektów wymienionych w pkt. III.

Za wykonywanie usług w zakresie określonym w rozdziale III pkt. 2 SIWZ po przewidywanym terminie zakończenia prac budowlanych dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w: Sekretariacie Urzędu Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4 , pokój 2 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia      

11 czerwca  2018 r.
do godz.
10:00

Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę   należy opisać następująco:

 

Urząd Gminy w Moszczenicy

Oferta w postępowaniu:

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO - BUDOWA   PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMIN: LIPINKI, MOSZCZENICA, ROPA, UŚCIE GORLICKIE.         

Nie otwierać przed dniem: 11 czerwca 2018  r. godz. 10:15

2. Na kopercie  oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim została oznakowana oferta. Ofertę można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do siedziby zamawiającego.

4. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego -  pokój 10 – Urząd Gminy Moszczenica ul. Samorządowa 4.   

w dniu
  

11 czerwca 2018 r.
    

o godz.
    

10:15

Opis sposobu obliczenia ceny:

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  zawarte w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT).  W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconych przed zmianą części wynagrodzenia.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zał. nr 5 do SIWZ.

Zamawiający poprawi omyłki stosownie do treści  art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

l.p.     Kryterium    Znaczenie/procentowe/kryterium     Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1)     Cena (C)    60%     60 punktów

2)     Czas reakcji na wezwanie inspektora na plac budowy (CZW)     40%    40 punktów
 

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  Cmin/Ci   x Max  (C)=60pkt

gdzie:

Pi(C)     ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";    

Cmin  najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci    cena oferty "i";

Max (C)= 60     maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 

3. Zasady oceny kryterium „Czas reakcji inspektora” (CZW)

W kryterium „Czas reakcji na wezwanie zamawiającego (nieplanowane)” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: w kryterium tym oceniany zostanie deklarowany czas reakcji Nadzoru na nieplanowane wezwanie zamawiającego liczone liczbą pełnych godzin od chwili przesłania faksem lub emailem do stawiennictwa na placu budowy (minimalny czas stawiennictwa to 2 godziny). Waga kryterium 40%.

 

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

                   K min

    CZW =                     x   40pkt.

                       Kn

 

K min – najkrótszy deklarowany czas stawienia Nadzoru na placu budowy od chwili przesłania wezwania wyrażony liczbą pełnych godzin wśród złożonych ofert

Kn – czas wyrażony liczbą pełnych godzin stawienia Nadzoru na placu budowy od chwili przesłania wezwania  wskazany  w  ofercie ocenianej (n)

 

Liczba punktów określona zostanie na podstawie poniższego wzoru:

                                                       C+CZW

 

4. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

Stanisława Szczerba mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu