Wójt Gminy Ropa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze dla specjalisty- zastępcy koordynatora projektu

Ropa, 13  sierpnia 2019 roku

Informacja o wyniku naboru

W wyniku przeprowadzenia otartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista -  zastępca koordynatora projektu  „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim”  - Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w Urzędzie Gminy w Ropie  do zatrudnienia została wybrana  Jolanta Halina Jabłczyk  zam. Ropa

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił zarówno wymogi formalne, jak i kwalifikacyjne. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej  kandydat wykazał się  dobrą znajomością przepisów mających zastosowanie na wymienionym stanowisku. Uzyskał wymaganą ilość punktów  potrzebnych do zatrudnienia.

Wójt

 (-) Karol Górski

informacja_o_wyniku_z-ca.pdf

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Ropa na podstawie art.ll ust.l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 • Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Ropie 38-312 Ropa 733

 • Określenie stanowiska:

Specjalista - zastępca koordynatora projektu „Karpackie Bramy: między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim" -

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 7. znajomość zasad realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A -Polska-

Słowacja 2014-2020, w tym Podręcznika beneficjenta.

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w obsłudze księgowo-finansowej co najmniej 3 projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A -Polska - Słowacja 2014-2020,
  2. minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku finansowo- księgowym,
  3. doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych ,
  4. znajomość obsługi systemu teleinformatycznego SL 2014

Przygotowywanie i wysyłanie częściowych wniosków o płatność, sprawdzanie wykorzystania funduszy w celu osiągnięcia celów projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, sprawdzanie faktur dostawcy i ich zgodności z umownymi stosunkami w ramach projektu, administrowanie i archiwizowanie dokumentów finansowych projektu, współpraca z instytucją zarządzającą, organem kontrolnym podczas realizacji projektu, ścisła współpraca z koordynatorami finansowymi Partnerów, z zespołem koordynującym partnera wiodącego i innymi partnerami projektu, rejestracja informacji o częściowym harmonogramie płatności w projekcie .

W miesiącu czerwcu 2019 r. poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Ropie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%

 • Warunki pracy na stanowisku
  1. miejscepracy : budynek Urzędu Gminy w Ropie, stanowisko prac y usytuowane jest na I piętrze (w budynku nie ma windy),
  2. rodzajpracy: praca administracyjno - biurowa i w ternie, w szczególności w miejscu realizacji projektu w wymiarze etatu,
  3. pracawymaga współdziałania z innymi pracownikami urzędu.
 • Wymagane dokumenty
  1. podanie podpisane własnoręcznie przez kandydata
  2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  3. kopie świadectw pracy,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje,
  6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,
  7. oświadczenia podpisane własnoręcznie przez kandydata :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych; c ) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury naboru zgodnie z ustawą z o ochronie danych osobowych , których wzór określa załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych, którego wzór określa załącznik Nr 3 do ogłoszenia o naborze,
  1. oświadczenie dot. znajomości zasad realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A -Polska- Słowacja 2014-2020, w tym Podręcznika beneficjenta( znajomość podręcznika zostanie zweryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia

30 lipca 2019 roku do godz. 15,00

pod adresem:

Urząd Gminy w Ropie

38-312 Ropa 733

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista - zastępca koordynatora projektu"

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Ropie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Ropie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ropa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 3534014 wew.33

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej

Załącznik Nr1