Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 
ZDP.271.6.2019                                                               Ropa, dnia 22 maja 2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” nr postępowania: ZDP.271.6.2019 r. z dnia 13 maja 2019 r.

 

  1. Działając na podstawie Rozdziału X ust. 6 Zapytania Ofertowego Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert w postępowaniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”.
  2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 96.035,87 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych 87/100 groszy).
  3. Do wyznaczonego terminu oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
Cena netto [PLN]
Cena brutto [PLN]
1
inż. MARIAN JANUSZ,
38-300 Gorlice, ul. Długosza 9.
39.000,00
39.000,00
2
„FISAN” - Paweł Jeż
33-101 Tarnów, ul. Pędrackiego 25.
72.000,00
88.560,00
3
Pracownia Projektowa KAN EKO mgr inż. Janusz Kostecki,
38-300 Gorlice, ul. Biecka 9B.
50.000,00
61.500,00
4
Konsorcjum firm:
Lider Konsorcjum:
HANISAN Janina Nowakowska,
02-419 Warszawa, ul. Urszuli 37.

Partner Konsorcjum:
POWIERNICTWO KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, 84-230 Rumia, ul. Gdańska 47/31.

67.000,00
82.410,00
5
NADZÓR BUDOWLANY
i PROJEKTOWANIE Marek Żmuda, 33-300 Nowy Sącz,
ul. B.A. Konstanty 16/12.
46.000,00
46.000,00
6
PRO-EKO-BUD Sp. z o.o.
30-149 Kraków, ul. Balicka 100.
300.000,00
369.000,00
7
ARKADIS Sp. z o.o. M1 Sp. k.
38-120 Czudec, ul. Jasielska 11,
skr. p. 2.
59.985,32
59.985,32
8
„INSTALEX” ZAKŁAD ROBÓT WOD. KAN. CO I GAZ
inż. Henryk Lasek,
37-200 Przeworsk, Grzęska 431
26.000,00
31.980,00

 

 

                                                                              …………….………………………

                                                                                       (Kierownik Zamawiającego)

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym Gminy Ropa
prowadzonego w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”
nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17

Pełna treść dokumentów w załączeniu.