Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa, Łosie i Klimkówka.

Ropa, dnia 15 grudnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późń. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ropa:

  • Uchwały Nr XX/150/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
  • Uchwały Nr XX/151/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka,
  • Uchwały Nr XXI/156/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie,
  • Uchwały Nr XXI/157/20 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka,
  • Uchwały Nr XXII/164/20 z dnia 30 października 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/155/20 Rady Gminy Ropa z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Ropa,

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowań.

Granice obszarów objętych zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa we wsi Ropa, Łosie oraz Klimkówka przedstawiają załączniki graficzne do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planu i prognoz oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmian planu i prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski dotyczące sporządzanych zmian planu należy składać do Wójta Gminy Ropa w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: gmina@eu-ropa.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021 r.

Wnioski dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@eu-ropa.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Ropa.

 

 

Wójt Gminy Ropa

Karol Górski

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Ropa, z siedzibą Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa, e-mail: gmina@eu-ropa.pll. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane są przechowywane przez czas określony w szczególnych przepisach prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane i prawo ich uzupełniania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych podane są klauzuli informacyjnej dostępnej w siedzibie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych (https://bip.malopolska.pl/ugropa,a,1703990,informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html)