Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Ośrodek Działań Twórczych „Hyblówka" w miejscowości Ropa" w ramach projektu pn. ,,Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem - ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim"