Oferta na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Ropie

Oferta na realizację zadania publicznego - prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w RopieWójt Gminy Ropa zamieszcza zgodnie z dyspozycją art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ofertę złożoną przez: Fundację „Szlachetne Zdrowie…”, forma prawna: fundacje, KRS: 0000170276 siedziba: Ropa 578, 38-312,

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. (art. 19 a, ust 4. wyżej przywołanej ustawy)

Po upływie terminu, o którym wyżej mowa oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, będzie stanowić załącznik do umowy.

Wójt Gminy Ropa

/-/ Karol Górski