Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Wójt Gminy Ropa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom w roku 2017 na terenie gminy Ropa. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadania pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej”. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Wysokość publicznych środków przeznaczonych na realizację zadania: 40.900 PLN. Szczegółowa informacja o zasadach, terminie, warunkach realizacji zadania i wyboru oferty jest dostępna w załącznikach.

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2016r.