Zarządzenie Nr 159/21 Wójta Gminy Ropa z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

Zarządzenie Nr 159/21
Wójta Gminy Ropa
z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną
    nr 87/4, położoną w Klimkówce, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 170/10, położoną w Klimkówce, własność Gminy Ropa, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Wykazy o których mowa w § 1  wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Ropie, a także zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ropa i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ropa.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazów podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi ds. gospodarki nieruchomościami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ROPA
   (-) Karol Górski