ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: ODBIERANIE TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2020r.

 

ZPD.271.11.2019                                                             Ropa, dnia 13.09.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Ropa, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Ropa w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 ważna  oferta, złożona przez firmę:

SUEZ Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

 

Po dokonaniu jej oceny, oferta została wybrana jako korzystna zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru, tj.:

- kryterium ,,cena” – w trakcie oceny uzyskała ona 60,00 % punktacji,

- kryterium ,,czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych
w pojemnikach” -
w toku oceny uzyskała ona 20,00 % punktacji,

- kryterium ,,jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy” – w toku oceny uzyskała ona 20,00% punktacji.

Łączna ilość uzyskanych punktów dla oferty wynosi: 100 %.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 pzp informacje, o których mowa w ust. 1 zamieszczone zostały na stronie internetowej  www.ropa.iap.pl oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń. 

           

           

WÓJT GMINY ROPA
(-) Karol Górski

 


ZPD.271.11.2019                                                                     Ropa, dnia 28.08.2019 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi pn.: ODBIERANIE TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 01 PAŹDZIERNIKA 2019r. DO 31 GRUDNIA 2020r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    715 000,oo zł (brutto).

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.   SUEZ Małopolska Spółka z o.o. ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
Oddział w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37, 33-300 Nowy Sącz

1)  cena jednostkowa brutto: 1 Mg odpadów zmieszanych 972,00 zł,

 2)  cena jednostkowa brutto: 1 Mg odpadów segregowanych 883,44 zł

3)   czas reakcji w ramach odbioru odpadów gromadzonych we pojemnikach 8 godzin.
4) jakość rozumiana jako odpowiedzialność Wykonawcy – deklarowana wysokość kary umownej – 100,00 zł.

3. Wykonawca zaakceptował termin realizacji zamówienia obejmujący okres od
1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., ponadto zaakceptował warunki płatności i realizacji zamówienia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

                                                                                                      WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                              (-) Karol Górski

 

 


Ropa, 23.08.2019r.

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: ZPD.271.11.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn. ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ropa w okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług pn.: ,,Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Ropa w okresie od 01.10.2019r do 31.12.2020r.

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia rozdz. 3 pkt. 3 g SIWZ Zamawiający przewiduje odbiór odpadu ,,popiół paleniskowy z gospodarstw domowych”. Prosimy o podanie informacji na jakich zasadach będzie się odbywał odbiór tego rodzaju odpadów – w SIWZ nie ma żadnej informacji w tym zakresie.

Odpowiedź nr 1

Popiół będzie przywożony przez mieszkańców do PSZOK, skąd będzie odbierany w pojemniku do którego mieszkańcy będą go wysypywać.

Pytanie nr 2

Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie cen za zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów sugerujemy, aby w formularzu ofertowym- Załącznik nr 2 do SIWZ oraz w projekcie umowy rozdzielić w odrębnych pozycjach odpady segregowane zbierane systemem workowym obejmujące frakcje: papier, tworzywo, szkło, odpady ulegające biodegradacji, a odrębnie odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane 3 razy w okresie obowiązywania umowy. Odpady te różnią się systemem zbiórki jak również kosztami zagospodarowania. Pragniemy podkreślić, że koszty zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz opon w chwili obecnej swą prawie 3 krotnie wyższe niż zagospodarowania takich odpadów jak: papier, szkło czy tworzywa. Rozbicie w ofercie cen na poszczególne frakcje umożliwi stronom umowy rozliczanie się wg ilości faktycznie zbieranych frakcji i ponoszonych w związku z tym kosztów. Oprócz w/w frakcji w ramach odpadów zbieranych w sposób selektywny można wprowadzić: odpady budowlane i rozbiórkowe, inne odpady (leki, chemikalia itp.)

 

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie przewiduje zmiany treści załącznika  nr 2 do SIWZ oraz projektu umowy.

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów, a złożona przez niego oferta musi obejmować koszty
z tym związane. Zamówienie obejmuje okres 15 m-cy, w tym 12 m-cy w roku 2020, a instalacje nie są w stanie podać cen za przyjęcie odpadów na okres dłuższy niż do końca 2019r., nie są też w stanie zagwarantować, że zmiany takie nie nastąpią w trakcie roku 2020. Prosimy o uwzględnienie w treści zapisów § 11 projektu umowy postanowienia, zgodnie z którym zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia będzie mogła nastąpić w sytuacji, gdy ceny za przyjęcie odpadów ustalone przez instalacje przetwarzania odpadów w 2020 roku wzrosną w stosunku do cen stosowanych w roku 2019. Wprowadzenie takiego postanowienia pozwoli wykonawcy na skalkulowanie oferty w sposób adekwatny do rzeczywistych kosztów przyjęcia odpadów przez instalacje, a nie kosztów przewidywanych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany  w treści zapisów § 11 projektu umowy.

Pytanie 4

Jednym z kryterium oceny ofert jest czas reakcji liczony w godzinach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu odbioru odpadów. Minimalny czas wynosi 1 godz.,
a maksymalny 96 godzin. Prosimy o doprecyzowanie zapisów w tym temacie tj. podanie, do której godziny w danym dniu roboczym Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę odbioru.
Z uwagi na fakt, iż zgłoszenie może wystąpić w godz. popołudniowych lub w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy sugerujemy, aby Zamawiający zmienił kryterium na czas realizacji minimum 1 dzień roboczy.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie przewiduje zmiany kryterium czasu realizacji. Zgłaszanie potrzeby odbioru odpadów w danym dniu roboczym będzie następować do godziny 1520.

Pytanie 5

Zamawiający pozostawia Wykonawcy przygotowanie harmonogramu odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie, natomiast z góry narzucił terminy odbiorów odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje, chemikalia) oraz zużytych opon. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innych terminów odbiorów przedmiotowych odpadów w konsultacji z Zamawiającym?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia innych terminów odbiorów przedmiotowych odpadów przed podpisaniem umowy.

 

 Pytanie 6

W § 2 projektu umowy prosimy o skorygowanie omyłkowo podanego odwołania do postanowień regulacji w § 4 ust. 1 i 2 umowy.

Odpowiedź nr 6

W ocenie Zamawiającego zapis § 2 odwołujący się do § 4 ust. 1 i 2 umowy jest prawidłowy, ponieważ szczegółowo określa wykonanie części usług świadczonych przez Wykonawcę.

 

Pytanie 7

Par. 10 ust.1 lit. a) i b) projektu umowy przewidują karę umowną za każdy dzień zwłoki
w terminowym odebraniu odpadów. Zgodnie natomiast z par. 10 ust. 1 lit. e) tego projektu, wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w ustalonej przez siebie w ofercie wysokości, w przypadkach określonych w SIWZ, m. in. za opóźnienie w odbiorze odpadów. Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego, opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności
w terminie, natomiast zwłoka, to kwalifikowana postać opóźnienia, gdyż musi wynikać
z przyczyn zawinionych przez wykonawcę. Takie zapisy mogą powodować, że za jeden przypadek uchybienia terminowi odbioru odpadów może zostać naliczona kara zarówno
w oparciu o par. 10 ust. 1 lit. a) lub b) (1%miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień) jak i w oparciu o par. 10 ust. 1 lit. e) (kwota kary umownej wskazana w ofercie). Prosimy
o zmianę zapisów w taki sposób, aby za jedno uchybienie naliczana była jedna kara.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany treści zapisów umowy. Kara , o której mowa w § 10 ust. 1 lit. e projektu umowy powiązana jest z kryterium jakości, które jest punktowane na etapie oceny złożonych ofert.

 


Ogłoszenie nr 586921-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

Gmina Ropa: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH I NIEZAMIESZKAŁAYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38-312  Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH I NIEZAMIESZKAŁAYCH NA TERENIE GMINY ROPA W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
Numer referencyjny: ZPD.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórek okresowych (wiosna , jesień – dwa razy w roku kalendarzowym) oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) o kodzie 20 03 01 zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia, natomiast w okresie od maja do sierpnia 2 razy w miesiącu. 2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na: a) odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury ( kody 20 01 01, 15 01 01). b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła (kody 20 01 02, 15 01 07), c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe ( kody 20 01 39,15 01 02, 15 01 05, 15 01 04, 20 01 40) zbieranych łącznie ( w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych), d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (kod 20 01 08) oraz odpady zielone (kod 20 02 01), 3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej: a) odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (kody 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 07, 17 08 02, 20 03 99), c) zużytych opon ( kod 16 01 03), d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 20 01 35*, 20 01 36), e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych) (kody 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 33*), f) przeterminowanych leków (kod 20 01 32), g) popiół paleniskowy z gospodarstw domowych, Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz w miesiącu. Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone gromadzone będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odbiór odpadów - wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbiór odpadów niebezpiecznych ( baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje, chemikalia) zużyte opony - odbywać się będzie poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w następujących termiach: - 07.10.2019r – obręb I i II Ropa oraz Łosie, - 08.10.2019r – obręb III i IV Ropa oraz Klimkówka, - 04.05.2020r – obręb I i II Ropa oraz Łosie, - 05.05.2020r – obręb III i IV Ropa oraz Klimkówka, - 05.10.2020r – obręb I i II Ropa oraz Łosie, - 06.10.2020r - obręb III i IV Ropa oraz Klimkówka. 3.2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki: 1) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej (a w przypadku braku regionalnej do zastępczej regionalnej) instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, 2) przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm.). 3) w zakres zamówienia wchodzi również sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania odpadów w sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach (obecnie Uchwała Nr XXXI/204/17 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa). 3.3. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów w następującej ilości: 1) dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie : - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady segregowane (plastik), - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady segregowane (papier), - 1 szt. o poj.120 l na odpady segregowane (szkło). 2) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ropie: - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady segregowane (plastik), - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady segregowane (biodegradowalne), - 1 szt. o poj.120 l na odpady segregowane (szkło), - 1 szt. o poj.120 l na odpady segregowane (papier). 3) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu: - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady segregowane (plastik), - 1 szt. o poj.120 l na odpady segregowane (szkło), - 1 szt. o poj.120 l na odpady segregowane (biodegradowalne). 4) na cmentarz parafialny w Ropie: - 2 szt. kontenerów o poj. 10m3 – odpady zmieszane), 5) na cmentarz parafialny w Łosiu: - 2 szt. o poj. 1,1m3 na odpady zmieszane, 6) na cmentarz komunalny w Łosiu: - 2 szt. o poj. 1,1m3 na odpady zmieszane, 7) na cmentarz parafialny w Klimkówce: - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, 8) Remiza w Łosiu: - 1 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, 9) Urząd Gminy w Ropie: - 2 szt. o poj.1,1m3 na odpady zmieszane, 10) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ropie: - 1 szt. o poj. 30m3, - 1 szt. o poj. 10m3, - 6 szt. o poj. 7m3, - 6 szt. o poj. 1,1m3. i ich ustawienia w miejscach uzgodnionych z zamawiającym. 3.4. Wykonawca dostarczy zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy worki o podwyższonej wytrzymałości, zapewniającej szczelność i pojemność dostosowaną do potrzeb użytkownika, odpowiednio opisane w następujących kolorach: - na papier i tekturę (w kolorze niebieskim), - na szkło (w kolorze zielonym), - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal (w kolorze żółtym), - na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w kolorze brązowym), - na odpady zmieszane – kolor czarny. w ilości gwarantującej zapewnienie pełnego zapotrzebowania właścicieli nieruchomości w tym zakresie (szacunkowa ilość worków o pojemności 120l wg Zamawiającego: 48 150 szt. czarnych, 41 400 szt. żółtych, 18 200 szt. zielonych, 9 600 szt. niebieskich, 9 600 szt. brązowych). Worki na odpady komunalne zapakowane maja być w następujący sposób: 1320 pakietów spiętych gumką lub taśmą o zawartości: 20 szt. czarnych, 20 szt. żółtych, 10 szt. zielonych, 5 szt. niebieskich, 5 szt. brązowych; Pozostałe ilości worków dostarczone poza pakietami pakowane będą po 10 szt. (nie więcej). 3.5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowego i systematycznego odczytu i składania raportów z odczytów kodów kreskowych z worków i pojemników za pomocą czytników dostarczonych przez Zamawiającego, a w przypadku awarii czytników lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu odczytów składania raportów w wersji papierowej wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia wywiezionych z terenu Gminy Ropa odpadów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie ważenia celem umożliwienia nadzoru przez pracownika Zamawiającego. 3.7. Załącznikiem do specyfikacji jest mapa obrazująca lokalizację dróg gminnych, wzdłuż których będzie prowadzona zbiórka odpadów załącznik nr 4. 3.8. Szacunkowa ilość odpadów przewidywanych do odbioru i zagospodarowania w ramach niniejszego zamówienia wynosi: - odpadów zmieszanych: ok. 612 Mg. - odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal), odpady biodegradowalne, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków : ok.362 Mg. Zestawienie ilości poszczególnych odpadów odebranych z terenu gminy Ropa w okresie od 1 stycznia 2018r do 31 grudnia 2018r: opakowania z papieru i tektury – 7,110 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych – 92,950 Mg, opakowania ze szkła – 58,880 Mg, zużyte opony – 11,060 Mg, tworzywa sztuczne – 24,700 Mg, szkło – 6,960 Mg, leki – 0,476 Mg, odpady ulegające biodegradacji – 0,080 Mg, odpady wielkogabarytowe – 106,760 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) – 425,420 Mg.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90512000-9

90511000-2

90513100-7

90533000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia takich zamówień do wysokości 20 % wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-10-01   lub zakończenia: 2020-12-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-10-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1454, ze zm.). b) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów komunalnych, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), c) Wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W przypadku wykonawców występujących wspólnie warunki te muszą zostać spełnione przez tego z Wykonawców występujących wspólnie, który faktycznie realizując zamówienie dokonywał będzie czynności objętej wpisem.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia i załączy opłaconą polisę od OC. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu lub wykonywaniu należycie co najmniej 1 usługi wywozu odpadów komunalnych w ilości co najmniej 200 Mg w ramach tego zamówienia (umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Ocenę Zamawiający przeprowadzi na podstawie wykazu robót załączonych do oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i załączeniem dowodów/referencji lub innych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym i urządzeniami zapewniającymi prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 2 samochodami specjalistycznymi – bezpylnymi o minimalnej kubaturze 10 m3, minimum 2 samochodami skrzyniowymi o ładowności minimalnej 3,5 Mg, oraz co najmniej 1 samochodem (tzw. bramowcem) przystosowanym do przewozu kontenerów. Warunek uważa się za spełniony jeżeli wykonawca złoży wykaz stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ zawierający wymagane maszyny i urządzenia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego - zał. nr 3 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego - zał. nr 3 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Wójta Gminy Ropa) w zakresie odbioru odpadów komunalnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ropa. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz usług wykonanych/wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego - zał. nr 5 do SIWZ, Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane/są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - wykaz instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których Wykonawca zobowiązuje się przekazywać odebrane odpady, sporządzony na formularzu stanowiącym - zał. nr 8 do SIWZ. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 7 do SIWZ. 6. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia - zał. nr 9 do SIWZ. 7. Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - zał. nr 10 do SIWZ. 8. Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom - zał. nr 11 do SIWZ. 9. Dowód wniesienia wadium. 10. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - warunki określone zostały w Rozdziale 8.2 pkt. 2) SIWZ. 11. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania. 12. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 13. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi od setkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a, b, c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, • jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaj e się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz OFERTA, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy, 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć: 3. Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego - zał. nr 3 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy 00/100) Wadium musi obejmować okres związania ofertą to jest 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Uznanie rachunku Zamawiającego musi nastąpić najpóźniej w terminie składnia ofert. Wadium w formie innej niż pieniądz należy wnieść najpóźniej w terminie składnia ofert, wraz z ofertą jako oddzielny dokument lub złożyć w kasie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach lub gwarancjach data wygaśnięcia poręczenia lub gwarancji obejmować musi co najmniej 30 dniowy termin związania ofertą. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Czas reakcji

20,00

Jakość rozumiana jako odpowiedzialność wykonawcy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Do umów w sprawach zamówień publicznych zwanej dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia umowy (która ma być zawarta w wyniku postępowania) w tym dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian, warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH