Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."

Ogłoszenie nr 525521-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. Gmina Ropa: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II." OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane UWAGA!!!!! Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami na zadane pytania oraz uwzględnienie ich w ofertach wyjaśnienia znajdują się również w pliku na dole strony

RLIŚ.271.4.2020                                                                         Ropa, dnia 06.04.2020 r.

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II”.

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) podaje informacje dot. otwarcia ofert:

 1. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

    1.550.073,36 zł (brutto)

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

2.1.   TREEBUD Spółka z o.o., 32-400 Myślenice, Jawornik 337.

1) Cena brutto: 1.328.148,60 zł.
2) Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.
     od daty podpisania umowy.
3) Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.2.   Z.U.P.H. HAŻBUD Sp. z o.o., 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83A

1) Cena brutto: 1.462.347,00 zł.
2) Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.
     od daty podpisania umowy.
3) Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.3.   AWBAUTEX Sp. z o.o., ul. Papieska 41,  33-300 Nowy Sącz.

1) Cena brutto: 1.798.260,00 zł.
2) Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.
     od daty podpisania umowy.
3) Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.4.   Park-M Poland Sp. z o.o., 33-340 Stary Sącz, ul. Piaski 12

1) Cena brutto: 2.384.181,71 zł.
2) Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.
     od daty podpisania umowy.
3) Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 2 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 2 roboty dodatkowe
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 2 roboty dodatkowe

2.5.   KONSORCJUM FIRM:
         1. Lider Konsorcjum: F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki,
                                             33-334 Kamionka Wielka 343.

         2. Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
                                               Bogdan Romanek, Stary Sącz, os. 1000-lecia 4b/12.


1) Cena brutto: 1.507.926,99 zł.
2) Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.
     od daty podpisania umowy.
3) Deklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady: 84 miesiące.
4) Doświadczenie osób:
a) Specjalista nr 1 – Kierownik budowy – 4 roboty dodatkowe,
b) Specjalista nr 2 – Kierownik robót sanitarnych – 6 robót dodatkowych
c) Specjalista nr 3 – Kierownik robót elektrycznych – 6 robót dodatkowych

 

          

                                                                                                     WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                           (-) Karol Górski

 

 


RLIŚ.271.4.2020                                                                      Ropa 31.03.2020 r.

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: RLIŚ.271.4.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka Etap 2”

 

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka Etap 2”.

 

Pytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczą pozycje przedmiaru branży elektrycznej od nr 27 do
nr 30, od nr 39 do nr 40, od nr 44 do nr 46 oraz wyjaśnienie ilości w pozycji nr 37

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W związku z wydzielaniem kosztorysu z większej całości pozycje zerowe nie powinny być brane pod uwagę. W związku z powyższym pozycje 27-29 nie są brane pod uwagę przy wycenie. Pozycja 30 dotyczy montażu rozdzielni głównej RG. Pozycje 44-46 dotyczą mocowania pod kołki rozporowe do montażu opraw oraz koryt kablowych.
Pozycja 37 dotyczy kabla zasilającego.

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca ma skalkulować ofertę mając na uwadze obecną epidemię i ewentualne koszty związane z tą epidemią, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji, a jeśli tak to prosimy dla porównywalności wszystkich ofert o odpowiedź w jaki sposób koszty takie oferenci mają skalkulować, w oparciu o jakie dane, o jakie wytyczne i o jaki wzór - prosimy o jednoznaczne i precyzyjne wskazania i wytyczne Zamawiającego w tym zakresie.

 

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż epidemia koronawirusa dotyczy w równej mierze wszystkich potencjalnych wykonawców, w związku z czym ofertę należy sporządzić tak aby dawała gwarancję  wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty i terminowy i odpowiadała cenie rynkowej. Zamawiający nie jest uprawniony do określania (narzucania) wykonawcom sposobu kalkulacji kosztów oferty. Wykonawcy winni przygotować oferty zgodnie
z dotychczasowymi zasadami w oparciu o udostępnioną przez zamawiającego dokumentację przetargową z uwzględnieniem oszacowanych przez siebie ryzyk.

 

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu umowy o cały czas trwania pandemii na świecie i epidemii w Polsce aż do momentu ustania zakażania koronawirusem? Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów w umowie, tak aby uwzględnić w niej panującą obecnie pandemię na świecie i epidemię w Polsce i skutki jakie może ona przynieść, by zapisy te dały możliwość aneksowania umowy zarówno w zakresie terminów (zarówno rozpoczęcia, zakończenia robót oraz terminy pośrednie oraz związanych z nimi rozliczeń) jak i kosztów, które na dzień dzisiejszy Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, a które mogą wzrosnąć mając na uwadze np. zamknięcie lub spowolnienie produkcji różnych materiałów, czy też by uwzględnić w zmianie umowy możliwości realizacji tej umowy mając na uwadze zgromadzenia osób, procedury odbiorowe, rozliczeniowe, narady itp. Jednocześnie prosimy o zapisy w umowie dające możliwość jej zawieszenie bez żadnych negatywnych skutków dla Wykonawcy na skutek zakażenia koronawirusem osób zaangażowanych w budowę, lub na skutek kwarantanny bądź objęcia nadzorem epidemiologicznym tych osób oraz zawieszenia realizacji umowy bez negatywnych skutków na skutek wprowadzenia stanu epidemiologicznego, który nakazuje ograniczenie prowadzenia obiektów noclegowych mając na uwadze wykonawców nie mających siedziby firmy w miejscu prowadzenia inwestycji.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania umowy. Ewentualne przesłanki dotyczące określenia tzw. „siły wyższej” zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ .

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dokonał ustaleń z jednostką dofinansowującą w kwestii terminów rozliczeniowych inwestycji i mając na uwadze panującą pandemię i epidemię koronawirusem?

 

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie dokonał ustaleń kwestii terminów rozliczeniowych inwestycji. Ewentualne działania zamawiającego w tym zakresie będą podejmowane w zależności od zmieniającej się sytuacji.

 

Pytanie nr 5

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zwracamy się z prośbą o dopuszczenie składania wadium w formie elektronicznego dokumentu gwarancji podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia.

 

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Zamawiający dopuszcza składanie wadium
w formie
elektronicznego dokumentu gwarancji podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia. Dokument elektroniczny należy obligatoryjnie załączyć do składanej oferty i musi on spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia
5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), w tym umożliwiać weryfikację prawidłowości podpisu.

 

 

Pytanie nr 6

W zakresie niniejszego postepowania należy dostarczyć i zamontować pojemnościową pompę ciepła 200l. Prosimy o podanie dokładnej jej charakterystyki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Parametry pompy:

- pojemność znamionowa 220l

- max temp. c.w. 65 st.C

- max dop. ciśnienie wody 0,8MPa

- znamionowa temp. c.w. 55st.C

- współczynnik wydajności COP (EN 16147 / A15) 3,08

- średnia moc grzewcza 1,56kW

- max pobór mocy przez pompę ciepła + ogrzewanie awaryjne 2,15kW

- klasa efektywności A

- przyłącze elektryczne 1/N/PE 230V

- max prąd roboczy 8,54A

- zabezpieczenie C16

- stopień ochrony IP24

- czynnik chłodniczy R134A

- ilość czynnika chłodniczego 0,85kg

- wysokość 1545

- średnica 690mm

 

Pytanie nr 7

W zakresie niniejszego postepowania należy wykonać elewację z okładziny z desek drewnianych. prosimy o podanie rodzaju zastosowanego drewna.?

 

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Elewację z okładziny z desek drewnianych należy wykonać drewna świerkowego,

o parametrach:

  •  

 19 mm 

  •  

 146 mm 

Powierzchnia krycia:

 125 mm 

  •  
  •  
  •  

 10-15 lat

Klasa jakości:

 A/B VEH

Drewno należy zabezpieczyć rozpuszczalnikowym, dekoracyjnym lazurem do drewna,
do stosowania na zewnątrz, zawierający kombinację substancji biologicznie aktywnych,

zabezpieczającym przed zgnilizną i sinizną zgodnie z EN 335-1 lub DIN 68800-1.

 

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośba o udostępnienie PZT projektu z wrysowanym Jeziorem Klimkowskim, gdyż dołączone do postępowania mapy są nieczytelne i brak jest na nich wrysowanego jeziora, co uniemożliwia dokładną lokalizację wszystkich elementów, np. pomostu cumowniczego, czy pochylni do wodowania łodzi.

Prosimy o udostępnienie w dokumentacji dokładnych rysunków konstrukcyjnych pomostu. Brak ich w dokumentacji uniemożliwia dokonania wyceny.   

 

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Dokumentacja przetargowa zawiera szczegółowy przedmiar dotyczący remontu istniejącego pomostu cumowniczego. Naszym zdaniem umożliwia on wykonanie prawidłowej wyceny koniecznych prac remontowych. O ile uważają Państwo, że przedmiar jest niewystarczający to jedynym rozwiązaniem jest zapoznanie się na miejscu z terenem robót. „Jezioro Klimkowskie” jest zbiornikiem retencyjnym dlatego też nie może być wrysowane na mapach gdyż zmienny stan wody na to nie pozwala. Mapa odzwierciedla jedynie granice terenu zajętego przez wodę, pozostającego w administracji Wód Polskich.
W ocenie zamawiającego w celach poglądowych pomocna może być ortofotomapa ogólnie dostępna na stronach np. Geoportalu.

 

WÓJT GMINY ROPA

                                                                                                   (-) Karol Górski

 

 

Ropa 27.03.2020r.                                              RLIŚ.271.4.2020

Do Wszystkich Wykonawców nr sprawy: RLIŚ.271.4.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych pn.: „ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – Etap II.”.

WYJASNIENIE TREŚCI SIWZ

            Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz.1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych pn.: „ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – Etap II.”.

Pytanie nr 1

W załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarach branży elektrycznej występują pozycje z "zerowym" obmiarem. W związku z tym, że jest to II etap inwestycji, prosimy
o potwierdzenie, że wszystkie pozycje z zerowym obmiarem branży elektrycznej są wpisane prawidłowo.

Jeśli nie, prosimy o poprawienie pozycji i wpisanie prawidłowych wartości obmiarowych.

Odpowiedź nr 1

W załączonych do dokumentacji przetargowej przedmiarach branży elektrycznej występujące pozycje z "zerowym" obmiarem są podane prawidłowo.

Pytanie nr 2

W związku z obecną sytuacją epidemiczną oraz ograniczoną możliwością dostępu do Urzędów, zwracamy się z prośba o podanie jasnej i czytelnej instrukcji, w jaki sposób należy za pośrednictwem Kuriera dostarczyć przesyłkę z ofertą przetargową do Urzędu?

Czy w celu skutecznego przekazania oferty należy np. na przesyłce adresowej wpisać nr telefonu, pod który należy dzwonić w celu przekazania przesyłki?

Odpowiedź nr 2

W celu skutecznego przekazania oferty należy na przesyłce adresowej wpisać następujące numery telefonów, pod które należy dzwonić w celu przekazania przesyłki:

1.  18  353-40-14,

2.  18  353-40-17,

3.   531-325-606

Kurier może skorzystać również z dzwonka umieszczonego przy głównym wejściu do budynku Urzędu Gminy Ropa.
 

wz. WÓJTA GMINY ROPA

      (-) Janusz Konior

     SEKRETARZ GMINY

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka”, Numer Projektu: nr RPMP.06.03.03-12-0329/17, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWM), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropa, krajowy numer identyfikacyjny 49000905600000, ul. Ropa  733 , 38-312  Ropa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3534014, 3534017, e-mail inwestycje@ropa.iap.pl, faks 183 534 017.
Adres strony internetowej (URL): www.ropa.iap.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.ropa.iap.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczona osobiście.
Adres:
Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa - sekretariat II piętro.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka – Etap II."
Numer referencyjny: RLIŚ.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane, obejmujące realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – Etap II.” 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Budowa wiaty rekreacyjnej z grillem oraz zapleczem sanitarnym wraz z instalacjami: - budynek składający się z przebieralni damskiej, przebieralni męskiej, toalety damskiej/NPS, toalety męskiej, pomieszczenia gospodarczego; - wykonanie grilla z kamienia, montaż siedziska oraz stołów z krzesłami; - instalacja ogrzewania elektrycznego, grzejniki elektryczne; - instalacja wodociągowa, przygotowanie ciepłej wody poprzez pompę ciepła; - instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzaniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego; - instalacje elektryczne, w tym instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtyczkowych. - Zagospodarowanie terenu: - budowa plaż piaszczystych, - budowa 15 plaż kompaktowych o wym. 2,5 m x 2,5 m, w formie podestu z desek kompozytowych na płycie betonowej; - budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, - budowa 4 odcinków chodników łączących nabrzeże ze ścieżką wielofunkcyjną, nawierzchnia z kostki betonowej, wykonanie na dwóch odcinkach schodów terenowych; - budowa dojść do wiaty grillowej oraz opaski wokół wiaty - chodniki o nawierzchni z kostki betonowej; - budowa miejsc postojowych przy wiacie grillowej, nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej; - budowa pochylni do wodowania łodzi o konstrukcji żelbetowej; - pomost cumowniczy pływający; - montaż elementów małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci); - instalacja elektryczna zewnętrzna, w tym instalacja zasilania infrastruktury zewnętrznej, instalacja oświetlenia terenu wraz z montażem wysokich parkowych lamp stojących, lamp niskich i słupków kablowych; - aranżacja zieleni, w tym żywopłoty i trawniki.

II.5) Główny kod CPV: 45212100-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212140-9

45261100-5

45262500-6

45000000-7

45300000-0

45310000-3

45316000-5

45223500-1

45432110-8

45223100-7

45262320-0

45112710-5

45100000-8

45210000-2

45320000-6

45330000-9

45332000-3

45231300-8

45331000-6

44411000-4

45400000-1

45233250-6

45233222-1

45233260-9

45200000-9

45233162-2

45111200-0

45315000-8

45240000-1

45242000-5

39142000-9

45233293-9

45111291-4

45223300-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, do wartości 10% zamówienia podstawowego w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, a to w szczególności, lecz nie ograniczając się do nich, robót w zakresie budowy/ rozbudowy/ przebudowy/ modernizacji elementów robót budowlanych opisanych w niniejszym zamówieniu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

5

   

2020-09-15


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.1) Zamawiający nie formułuje żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 2) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2), a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500 000 PLN. Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości inwestycji, co najmniej 800.000 złotych netto każda. Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum wykonawców) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazanego zakresu prac. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w wymaganym zakresie w realizacji wykazanej części/elementu zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia co do zakresu faktycznie i konkretnie wykonywanego części/elementu prac/robót oraz przedstawienia stosownych dowodów okoliczność tę poświadczających np. umowa konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków Wykonawcy lub wystawionych przez Wykonawcę faktur. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert względnie wykazu robót budowlanych oraz wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert; - dowodów dotyczących robót/usług ujawnionych w wykazie/wykazach, określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz dowodów dotyczących usług ujawnionych w wykazie, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie; - pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy); Uwaga 2: W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 4) Warunek, o którym mowa w pkt 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.; 1) Specjalista Kluczowy nr 1 - Kierownik Budowy – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w tym pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, co najmniej dwóch inwestycji, obejmujących roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/ przebudowie/modernizacji budynku o wartości inwestycji, co najmniej 700.000 złotych netto każda. 2) Specjalista Kluczowy nr 2 - Kierownik robót sanitarnych – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych. - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, co najmniej dwóch inwestycji, obejmujących roboty sanitarne o wartości co najmniej 20.000 złotych netto każda. 3) Specjalista Kluczowy nr 3 - Kierownik robót elektrycznych i AKPiA – (1 osoba) ma posiadać kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, co najmniej dwóch inwestycji, obejmujących roboty elektryczne o wartości co najmniej 50.000 złotych netto każda Uwaga; Dopuszcza się łączenie funkcji Specjalistów Kluczowych przez jedną osobę, pod warunkiem spełniania przez tę osobę wymagań określonych dla łączonych funkcji. Dopuszcza się łączenie funkcji Specjalistów Kluczowych przez jedną osobę pod warunkiem posiadania przez te osoby doświadczenia zawodowego wymaganego w ramach doświadczenia z zakresu realizacji robót o konkretnych parametrach, co oznacza, iż osoba ta powinna posiadać oraz wykazać odrębnie doświadczenie obejmujące doświadczenie wymagane dla każdej z funkcji odrębnie, innymi słowy wymagania te należy zsumować. Jednocześnie zastrzega się, iż okresy doświadczenia zawodowego nie podlegają sumowaniu, a więc wystarczy, iż dany specjalista legitymuje się wymaganym okresem doświadczenia zawodowego dla najdłuższego z wymaganych okresów dla łączonych funkcji. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 20191186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa. Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 r. poz. 2272) Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 5 – letniego lub 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres sześćdziesięciu lub trzydziestu sześciu miesięcy wykonywania czynności w charakterze kierownika budowy/robót w trakcie faktycznej realizacji projektów lub robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załącznikach do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dat rozpoczęcia i zakończenia usług/ robót, które wykonywał/którymi kierował dany specjalista. Wykazanie różnych usług lub robót przebiegających w tym samym okresie czasu, którymi kierował dany specjalista zostanie potraktowane, jak wykonanie jednej usługi w danym okresie czasu, innymi słowy przyjmuje się, iż dublujące się okresy doświadczania zawodowego nie podlegają sumowaniu. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę: - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; - wykazu osób, które zostały skierowane do realizacji zamówienia wraz, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia tych osób (załącznik 5) 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności ekonomicznej lub finansowej oceniany będzie łącznie. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę - złote polskie (PLN) według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7 powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 6 do IDW); 2) Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 i ust. 5 pkt 1). 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 7, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym, niż 5 dni): 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach udostępnianych przez podmiot trzeci. 9. Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił: 1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi/roboty, których wskazane zdolności dotyczą; Z treści przedstawionego zobowiązania musi wynikać jakie zasoby podmiot udostępnia i na jakich zasadach, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia z treści zobowiązania musi wynikać deklaracja faktycznego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia. Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych, zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.22a ust.5 ustawy Pzp [sytuacja finansowa lub ekonomiczna], odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10 niniejszej IDW w celu weryfikacji czy udostępnione zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu zbadania czy wobec tego podmiotu (podmiot udostępniający) nie zachodzą podstawy wykluczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

2. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) [brak podstaw wykluczenia – brak istnienia przesłanek obligatoryjnych i przesłanek fakultatywnych] - Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do niniejszej IDW; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do niniejszej IDW; Uwaga 1: w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Uwaga 2: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów. Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający, na podstawie § 9 ust 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993), odstępuje od żądania dokumentów w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec takich podwykonawców. Uwaga 4: Zamawiający zastrzega. iż w oparciu o art. 26 ust 2f ustawy pzp, w przypadku gdy niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3. Stosownie do treści § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018r. poz. 1993), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) o których mowa w pkt 10.2.4) [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Uwaga 1: Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 10.3, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga 2: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w pkt 10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.3.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Uwaga 3: Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 - 10.4 niniejszej IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę, a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1) [spełnienie warunków udziału w postępowaniu] Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów; 1) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW; Uwaga 1; dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia oraz wykształcenia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej IDW. 3) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Uwaga 2: Zamawiający zastrzega. iż w oparciu o art. 26 ust 2f ustawy pzp, w przypadku gdy niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

OFERTA - na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem Nr 1A – Wzór Tabeli Ceny Ryczałtowej, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1A do niniejszej SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 20.000 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz.987 i 1240 ). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; z zastrzeżeniem, że w przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji/poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zaleca się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego/konsorcjum byli wymienieni); b) przytoczenie nazwy niniejszego postępowania; c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem; d) kwotę gwarancji/poręczenia; e) termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą; f) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,: (i) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. (ii) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (iii) Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iv) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 5) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia; 6) Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Gmina Ropa Ropa 733, 38-312 Ropa Bank Spółdzielczy w Gorlicach, nr 18 8795 0005 2001 0019 3858 0002. z dopiskiem: Wadium – „ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – Etap II.” Niezależnie od wymogów określonych w SIWZ, treść dokumentu gwarancji lub poręczenia, nie może przewidywać, że wygaśnięcie gwarancji lub poręczenia następuje wskutek zwrotu gwarantowi lub poręczycielowi oryginału dokumentu przed upływem terminu jego ważności, nie może wprowadzać wymogu posiadania przez Zamawiającego oryginału dokumentu celem realizacji wynikających z niego uprawnień, nie może nakładać na Zamawiającego obowiązku przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty oryginału dokumentu, a ponadto nie może zawierać jakiegokolwiek innego wymogu, który mógłby uniemożliwić Zamawiającemu dochodzenie zapłaty sumy gwarancyjnej lub poręczenia. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Najniższa cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

30,00

Doświadczenie osób

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki